Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014

 

Cíl dotačního programu

Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

 

Okruh žadatelů

  • nestátní nezisková organizace, která má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží nebo s dětmi a mládeží prokazatelně celoročně pracuje (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost) a která má sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje,
  • právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), která má sídlo v Jihomoravském kraji a prokazatelně celoročně s dětmi a mládeží pracuje.

 

Předmět dotace

Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven.

 

Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 tis. Kč.

 

Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových nákladů na projekt.

 

Termín podání žádostí od 5. 11. 2013 do 6. 12. 2013.