OP ŽP XLV. výzva - rychloobrátkové projekty

 

V období od 14. března do 12. dubna jsou přijímány žádosti v následujících oblastech:

 

 

Zlepšení kvality ovzduší 

  •  např. pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, rozšíření stávající středotlaké sítě, výstavba nového centrálního zdroje tepla

 

Omezování emisí 

  • např. rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku a síry nebo tuhých znečišťujících látek, opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těkavých organických látek do ovzduší

 

Zkvalitnění nakládání s odpady 

  • např. systémy pro úpravu komunálního odpadu, systémy sběru, skladování a manipulace s odpady, třídičky a úpravny odpadů

 

Odstraňování starých ekologických zátěží 

  • např. rekultivace a odstranění skládek


 

Minimální způsobilé výdaje na projekt: 500.000 Kč

Spoluúčast příjemce:                           min. 10 %

 

Podporu mohou získat pouze projekty, kde se předpokládá ukončení do konce roku 2013

 

Příjemci dotací se v jednotlivých oblastech podpory liší. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.