Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

 

Příjemce podpory: 

 

  • obec do 3000 obyvatel (včetně) nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,

 

  • svazek obcí 1), který je registrován v souladu se zákonem o obcích, 2), a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí.            

 

Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě

(resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
  • úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limitdotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.

 

 Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.