Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2013

 

1 - Podpora projektů v oblasti kultury

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora akcí regionálního a nadregionálního významu v rámci profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky apod.), slovesnou a divadelní tvorbu, výtvarnou tvorbu, taneční umění, akce tradiční lidové kultury a činnosti s tím související.

 

Minimální výše podpory        20.000 Kč

Maximální výše podpory     150.000 Kč

Minimální spoluúčast                50 %

 

 

2 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovitosti

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno zejména odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, dále stavební obnova kulturních památek v kraji (např. obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statiky, roubení, otvorových prvků, fasád, odvodnění objektů).

 

Minimální výše podpory        50.000 Kč

Maximální výše podpory     500.000 Kč

Minimální spoluúčast                50 %

 

 

3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování movitých kulturních památek

V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována zejména záchrana bezprostředně ohrožených movitých památek (např. restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění a kamenných prvků, vitráží). 

 

Minimální výše podpory        20.000 Kč

Maximální výše podpory     200.000 Kč

Minimální spoluúčast                50 %


 

 

 

Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost, a to pouze na jeden dotační titul ze všech vyhlašovaných.

V případě podání více žádostí jedním žadatelem budou vyřazeny všechny jeho žádosti.

 

 

Žadatelem může být:

a) fyzická osoba,

b) fyzická osoba podnikající,

c) obec,

d) občanské sdružení,

e) církevní právnická osoba,

f) jiná právnická osoba (např. nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, společnost s  ručením omezeným).

 

 

Sběr žádostí probíhá do 15.03. 2013