Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013

 

Cíl dotačního programu

Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

 

Okruh žadatelů

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. V případě právnických osob vykonávajících činnost výhradně školských zařízení se dotační program týká pouze právnických osob vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden.

 

Dotace bude školám a školským zařízením poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2013. Dotace bude poskytována na neinvestiční výdaje.

 

Zaměření projektů, které mají vztah ke vzdělávacím aktivitám, musí být v souladu s příslušnými RVP a ŠVP (pokud je již zpracován). Projekty by měly přispívat k optimalizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a rodičů ve škole ve prospěch nácviků sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

 

Prioritně budou podporovány projekty:

  • na podporu sociálního klimatu školy,

  • zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence,

  • zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů - problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu a další,

  • na zvyšování profesionality práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách,

  • na vzdělávaní pedagogů - projekty zaměřené na oblast specifické primární prevence rizikového chování,

  • na kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávací, metodické a strategické v rámci prevence rizikového chování).

 

 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt není stanovena

 

Spoluúčast příjemce z vlastních nebo cizích zdrojů není požadována.

 

Dotaci bude možno použít na uznatelné výdaje projektu, které vzniknou do 31.12.2013.

 

Termín podání žádostí do 15. 3. 2013.