Regionální operační program Jihovýchod             (ROP JV)

 

Ve dnech 17. prosince 2012 až 29. března 2013 je možno podávat žádost o poskytnutí podpory v oblasti

 

„Podpory školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit“.

 

Z těchto prostředků lze konkrétně realizovat:

  • výstavbu a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení

  • komplexní úpravy veřejných prostranství obcí a bezprostředního okolí

 

 

Příjemci podpory mohou být:

  • obce nad 500 obyvatel

  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele

  • svazky obcí

  • nestátní neziskové organizace

 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2.000.000 Kč

 

Maximální výše dotace činí 25.000.000 Kč

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.