Přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

 

Žádosti v tomto programu lze podávat v následujících oblastech

 

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

- např. podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a   odvětvím vysokoškolského vzdělávání,

 

2. Životní prostředí a zdroje

- např.:

- zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,

- ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a půdy, podpory ekosystémových služeb       prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur,

 

3. Rozvoj lidských zdrojů

- např. investic do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení,

 

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

- např. posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy.

 

Projekt musí splnit alespoň 3 z následujících 4 kritérií spolupráce:

·         společná příprava projektu (nutno splnit vždy),

·         společná realizace projektu (nutno splnit vždy),

·         společný personál,

·         společné financování

 

Podporované území:

Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina 
Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

 

Projektové žádosti se podávají prostřednictvím nového elektronického monitorovacího systému (eMS).

 

Výše dotace EU může činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu­.

 

Lhůta pro podávání žádostí končí 22. března 2016 ve 24:00 hod.