Dotace EU

 

Pro Českou republiku byly v programovém období 2014 - 2020 vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

 

Schválené operační programy:

 

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na podporu podnikání malých a středních podniků.

  • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

- hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky a také podpora efektivního využívání zdrojů. V rámci programu se projekty mohou zaměřit na eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a na celkové zmírňování nežádoucích dopadů změny klimatu.

  • Operační program Zaměstnanost

- zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, dále na sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je také začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu a vzdělávání zaměstnanců. 

  • Operační program Doprava

 zaměřuje se na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.

  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

- zaměřuje se především na další rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostování zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé.

  • Operační program Rozvoje venkova

zaměřuje se především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.