Kotlíkové dotace

 

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření.

O peníze musí nejdříve do 30. září 2015 zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům.

Ministerstvo životního prostředí tak chce napomoci snížení znečištění ovzduší polétavým prachem a pomoci domácnostem splnit povinnosti vyplývající z připravovaného zákona.  Od roku 2022 totiž nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Již od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň je v mezirezortním připomínkovém řízení novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

 

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP

Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření (tzv. mikro-energetická opatření), jako např. izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy. Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

Kotel výhradně na uhlí  - dotace 70 % z ceny kotle

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel - dotace 75 % z ceny kotle

Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla - dotace 80 % z ceny kotle

+ dalších 5 % z ceny kotle pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

 

Co se bude muset určitě povinně doložit:

Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

 

V Jihomoravském kraji by mohlo být čerpáno více než 400 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 18. ledna 2016.

Žádosti podané v elektronické podobě od 5. února 2016 od 13:00 hod. budou zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

Od 12. února 2016 od 12:00 hod. již nebude možné žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci v rámci vyhlášené 1. výzvy Jihomoravského kraje podávat.